Centar za kulturu Sirmiumart Sremska Mitrovica
A | A

Vesti

Vesti
Od:    Do:    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 >

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Sr. Mitrovica, 01. Decembar 2010.

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentaciji

Na osnovu Člana 32. Zakona o javnim nabavkama i uočene tehničke greške u Konkursu za Javne nabavke malih vrednosti ( nabavka bine , rasvete i ozvučenja za potrebe organizacije programa dočeka nove 2011. godine na Gradskom trgu) direktor Centra za kulturu „Sirmijumart“ donosi Odluku o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije, u skladu sa Članom 39. Zakona o javnim nabavkama (Kada naručilac ne može u konkursnoj dokumentaciji da opiše predmet ugovora na način da specifikacije budu dovoljno razumljive ponuđačima, navođenje elemenata poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača mora biti praćeno rečima „ ili ekvivalentno“).

Na osnovu Člana 28. stav 3 Zakona o Javnim nabavkama procenjena vrednost Javne nabavke je do 550.000,00 dinara sa uračunatim PDV-om.

Direktor Centra za kulturu „Sirmijumart“ donosi Odluku o produženju roka za podnošenje ponuda na osnovu Člana 32. Zakona o javnim nabavkama (Ako su konkursna dokumentacija ili dopunski elementi obimni ili ako se ponuda može pripremiti samo po neposrednom pregledu mesta gde će se javna nabavka izvesti ili ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda.).

Novi rok za podnošenje ponuda je 10.12.2010. godine do 11,00 sati , a ponude će se otvarati nakon isteka vremena za podnošenje istih.


Direktor:
Josip Novotni

 

Odluku o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti za binu, rasvetu i ton

Sr. Mitrovica, 30. Novembar 2010.

Centar za kulturu „Sirmijumart“ Sremska Mitrovica na osnovu Član 28. Zakona o Javnim nabavkama i Člana 4. Pravilnika o postupku Javne nabavke male vrednosti doneo je Odluku o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti, a glasi:

Centar za kulturu
„Sirmijumart“
Sremska Mitrovica
Datum: 1.12.2010.


Na osnovu Član 28. Zakona o Javnim nabavkama i Člana 4. Pravilnika o postupku Javne nabavke male vrednosti ( „ Službeni glasnik RS“ broj 50/2009. od 10.07.2009.godine) Direktor Centra za kultutu „Sirmijumart“ Josip Novotni, (u daljem tekstu naručilac) donosi :

O D L U K U
o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti

1. Broj Javne nabavke malih vrednosti 3/2010
2. Predmet Javne nabavke malih vrednosti je ponuda za binu, rasvetu i ton za potrebe programa dočeka Nove 2011. godine na Gradskom trgu
3. Javna nabavka malih vrednosti (30.11.2010.)kad će se izvršiti i dostava poziva za davanje ponuda, zaključno sa 03.12.2010. godine u 11,00 sati, a otvaranje ponuda u 11,15 sati istog dana.
4. Centar za kulturu „Sirmijumart“ u svom Planu i programu za tekuću 2010. godinu ima planirana sredstva iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za binu, rasvetu i ton sa konta usluga po ugovoru (ostale opšte usluge), a na osnovu Zakona o budžetskim korisnicima plaćanje bi se izvršilo posle izbora izvršioca i potpisivanja ugovora sa istim do 31.12.2010. godine.
5. Tehničke specifikacije shodno Članu 38. Zakona o javnim nabavkama malih vrednostiA) BINA

- 10m x 7m (70m2) visine 1,5 metara (najmanje)
- krovna konstrukcija 13m x 9m, visine 8m (najmanje)

B) OZVUČENjE

- 16 SATELITA RCF 7001 PRO (12“ + DRIVER 2”) ili ekvivalentno
- 16 BAS BINOVA RCF 7001 PRO (2X15”) ili ekvivalentno
- 8 SАBОVА RCF (18”) ili ekvivalentno
- RCF/HC3200 (2X1600w) 24 kоm. ili ekvivalentno
- TONSKI MIKSER – SOUNDCRAFT 24 kanala ili ekvivalentno
- 2x DBX PROCESOR ZA TON ili ekvivalentno
- MONITORING 8x ART 500-RCF (15” + DRIVER 2”) ili ekvivalentno
- MULTIKOR 50m 32 kаnаlа
- MIKROFONI SHURE + AKG ili ekvivalentno


V) RASVETA

- 12 ROTO GLAVA ROBE 575 ili ekvivalentno
- 4 SKENERA ROBE 575 ili ekvivalentno
- 4 BLENDERA X 4000 W
- 10 FRESNEL REFLEKTORA SA DIMERIMA ili ekvivalentno
- 42xPAR 64x 1000W
- 2x STROBOSKOP MARTIN 300OW ili ekvivalentno
- HEIZ MAŠINA ROBE x 1 ili ekvivalentno
- DIM MAŠINA
- MIKSER ZA SVETLO ROBE 1024 ili ekvivalentno


6. Izjava ponuđača po punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je izmirio sve dospele poslovne obaveze u skladu sa propisima zemlje u kojoj ima sedište;
7. Izjava ponuđača da prihvata uslove iz Javnog poziva;
8. Navesti cenu bez PDV-a i sa PDV-om, ako je ponuđač u sistemu PDV-a.

Direktor
Centra za kulturu „Sirmijumart“
Josip Novotni
 

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke male vrednosti

Sr. Mitrovica, 29. Novembar 2010.

Centar za kulturu „Sirmijumart“ Sremska Mitrovica obaveštava sve uključene u postupak o Odluci o obustavljanju postupka javne nabavke male vrednosti. Odluka je zavedena pod brojem: 246/2010, datuma: 29.11.2010.

ODLUKA O OBUSTAVLjANjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI
(bina, rasveta, ozvučenje za program dočeka Nove 2011. godine na Gradskom trgu)

Direktor Centra za kulturu „Sirmijumart“ donosi Odluku o obustavljanju Javne nabavke male vrednosti (bina, rasveta, ozvučenje za program dočeka Nove 2011. godine na Gradskom trgu).
Na osnovu Člana 79. stav 1 Zakona o Javnim nabavkama male vrednosti, zbog propusta naručioca po Članu 38. istog Zakona, te će se postupak obustaviti i ponoviti u skladu sa Članom 38. Zakona o Javnim nabavkama male vrednosti a učesnici putem elektronske pošte obavestiti.

Direktor:
Josip Novotni