Centar za kulturu Sirmiumart Sremska Mitrovica
A | A

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije

Odluka o izmeni i dopuni konkursne dokumentaciji

Na osnovu Člana 32. Zakona o javnim nabavkama i uočene tehničke greške u Konkursu za Javne nabavke malih vrednosti ( nabavka bine , rasvete i ozvučenja za potrebe organizacije programa dočeka nove 2011. godine na Gradskom trgu) direktor Centra za kulturu „Sirmijumart“ donosi Odluku o izmeni i dopuni konkursne dokumentacije, u skladu sa Članom 39. Zakona o javnim nabavkama (Kada naručilac ne može u konkursnoj dokumentaciji da opiše predmet ugovora na način da specifikacije budu dovoljno razumljive ponuđačima, navođenje elemenata poput robnog znaka, patenta, tipa ili proizvođača mora biti praćeno rečima „ ili ekvivalentno“).

Na osnovu Člana 28. stav 3 Zakona o Javnim nabavkama procenjena vrednost Javne nabavke je do 550.000,00 dinara sa uračunatim PDV-om.

Direktor Centra za kulturu „Sirmijumart“ donosi Odluku o produženju roka za podnošenje ponuda na osnovu Člana 32. Zakona o javnim nabavkama (Ako su konkursna dokumentacija ili dopunski elementi obimni ili ako se ponuda može pripremiti samo po neposrednom pregledu mesta gde će se javna nabavka izvesti ili ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju šest ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda.).

Novi rok za podnošenje ponuda je 10.12.2010. godine do 11,00 sati , a ponude će se otvarati nakon isteka vremena za podnošenje istih.


Direktor:
Josip Novotni