Centar za kulturu Sirmiumart Sremska Mitrovica
A | A

Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti za binu, rasvetu i ton

Na osnovu Člana 28. Zakona o Javnim nabavkama i Člana 4. Pravilnika o postupku Javne nabavke male vrednosti ( „ Službeni glasnik RS“ broj 50/2009. od 10.07.2009.godine) Direktor Centra za kultutu „Sirmijumart“ Andrej Španović, (u daljem tekstu naručilac) donosi :

O D L U K U
o pokretanju postupka Javne nabavke malih vrednosti

Broj Javne nabavke malih vrednosti 1/2011
Predmet Javne nabavke malih vrednosti je ponuda za binu, rasvetu i ton za potrebe programa dočeka Nove 2012. godine na Gradskom trgu
Javna nabavka malih vrednosti (07.12.2011.)kad će se izvršiti i dostava poziva za davanje ponuda, zaključno sa 12.12.2011. godine u 11,00 sati, a otvaranje ponuda u 11,15 sati istog dana.
Centar za kulturu „Sirmijumart“ u svom Planu i programu za tekuću 2011. godinu ima planirana sredstva iz budžeta Grada Sremska Mitrovica za binu, rasvetu i ton sa konta usluga po ugovoru (ostale opšte usluge), a na osnovu Zakona o budžetskim korisnicima plaćanje bi se izvršilo posle izbora izvršioca i potpisivanja ugovora sa istim do 31.12.2011. godine.
Tehničke specifikacije shodno Članu 38. Zakona o javnim nabavkama malih vrednostiA) BINA

- 10m x 7m (70m2) visine 1,5 metara (najmanje)
- krovna konstrukcija 13m x 9m, visine 8m (najmanje)

B) OZVUČENjE

16 SATELITA RCF 7001 PRO (12“ + DRIVER 2”) ili ekvivalentno
16 BAS BINOVA RCF 7001 PRO (2X15”) ili ekvivalentno
8 SABOVA RCF (18”) ili ekvivalentno
RCF/HC3200 (2X1600w) 24 kom. ili ekvivalentno
TONSKI MIKSER – SOUNDCRAFT 24 kanala ili ekvivalentno
2x DBX PROCESOR ZA TON ili ekvivalentno
MONITORING 8x ART 500-RCF (15” + DRIVER 2”) ili ekvivalentno
MULTIKOR 50m 32 kanala
MIKROFONI SHURE + AKG ili ekvivalentno

V) RASVETA

12 ROTO GLAVA ROBE 575 ili ekvivalentno
4 SKENERA ROBE 575 ili ekvivalentno
4 BLENDERA X 4000 W
10 FRESNEL REFLEKTORA SA DIMERIMA ili ekvivalentno
42xPAR 64x 1000W
2x STROBOSKOP MARTIN 300OW ili ekvivalentno
HEIZ MAŠINA ROBE x 1 ili ekvivalentno
DIM MAŠINA
MIKSER ZA SVETLO ROBE 1024 ili ekvivalentno

Izjava ponuđača po punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je izmirio sve dospele poslovne obaveze u skladu sa propisima zemlje u kojoj ima sedište;
Izjava ponuđača da prihvata uslove iz Javnog poziva;
Navesti cenu bez PDV-a i sa PDV-om, ako je ponuđač u sistemu PDV-a.


Direktor
Centra za kulturu „Sirmijumart“
Andrej Španović